• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj - zasnivanje radnog odnosa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/20-01/2

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-20- 4   , 17.2.2020.g.

                 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/19-02/604 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 17.12. 2019.g., suglasnost klasa: 100-01/20-02/72 urbroj:519-04-2-1-2/6-20-2 od 4.2.2020.g. i suglasnost KLASA: 100-01/20-02/83 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-20-2 od 5.2.2020.g. raspisuje

                                                           NATJEČAJ

        Za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

 

  1. socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz matične evidencije HZMO)

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

          Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

          Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

 

  1. psiholog/inja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,

Uvjeti:

- VSS, dipl. psiholog/inja, magistar/ica psihologije, profesor/ica psihologije

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz matične evidencije HZMO)

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika osnovne dopusnice za rad,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

         Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – PSIHOLOG –NEODREĐENO“        

 

3. Pravnik/pravnica – 2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, od kojih 1 u Podružnici Obiteljski Centar

Uvjeti:

- VSS, dipl. pravnik, magistar/ica prava,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i98/19),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz matične evidencije HZMO)

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – PRAVNIK –NEODREĐENO“        

 

Upute svim kandidatima i kandidatkinjama:

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju uvjete natječaja, biti će pozvani na provjeru znanja.

Rezultati natječaja, pozivi na provjeru znanja i sve obavijesti u postupku natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

 

                                                                                   Centar za socijalnu skrb Slav. Brod