• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Rezultat natječaja za čistačicu

Temeljem natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - čistačica, primljena je Željka Markovinović.

Centar za socijalnu skrb
Slavonski Brod

Natječaj za čistačicu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-02/17-01/11
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2, 19.7.2017.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/17-02/366 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-17-2 od 12. srpnja 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:


Čistač/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- osnovna škola
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – ČISTAČICA –NEODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Rezultati natječaja za soc. radnika/cu

Temeljen natječaja za soc. radnika - određeno vrijeme od 4.4.2017.g. primljena je Magdalena Štević mag.soc.rada s položenim sturčnim ispitom

Centar za socijalnu skrb
Slavonski Brod

Natječaj za socijalnog radnika/icu na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-02/17-01/6
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2, 24.4.2017.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/17-02/154 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-17-3 od 28. ožujka 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17),
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- poznavanje rada na računalu.
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za ravnatelja/icu Centra za Socijalnu skrb SB

Klasa: 112-03/17-01/4
Ur.broj: 2178/01-28-04/24-17-2, 12.4.2017.g.
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine RH“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 99/15 I 52/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2178/01-28-01/01-15-1 od 29. siječnja 2015.g., Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, temeljem svoje odluke donesene na sjednici 07. travnja 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

 

UVJETI:
- hrvatsko državljanstvo
- završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
- položen stručni ispit
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Upravno vijeće Centra će s izabranim kandidatom/kinjom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju i pribavljene suglasnosti, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.