• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Rezultat natječaja - administrativni referent

Temeljem natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto administrativni referent primljena je Kristina Krznarić, upravna referentica.

 

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

 

Natječaj za administrativnog referenta

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod objavljuje

       NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

       Za -administrativnog referenta – 1 izvršitelj

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:

-          SSS – administrativnog ili upravnog smjera,

-          poznavanje rada na računalu

   Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o       nekažnjavanju  ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.

  Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

           Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – administrativni referent“.

           Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                     Centar za socijalnu skrb Sl. Brod

Natječaj za socijalnog radnika/cu, puno radno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/19-01/1

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-19-5, 2.7.2019.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/19-02/224 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 27. svibnja 2019.g. raspisuje

                                                             NATJEČAJ

              Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

Socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

           Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

           Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za pravnika/icu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         SLAVONSKI BROD

KLASA:112-06/19-01/8

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-19-3,     13.6.2019.g.

                 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) raspisuje:

                                                        JAVNI   NATJEČAJ

              Za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, na radno mjesto:

-pravnik/ica u Odjelu za djecu, mlade i obitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS)

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

- nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba,

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice i osobne iskaznice,

-          presliku diplome,

-          potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „Za natječaj – pravnik“

         Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

           Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                                      Centar za socijalnu skrb Slav. Brod