• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4

Odjeli

UNUTARNJI USTROJ

I. PREDNJI URED

1. Prijemni ured

II. STRAŽNJI URED

1. Odjel novčanih davanja
2. Odjel za djecu, mlade i obitelj
3. Odjel za odrasle

 

I. PREDNJI URED

1. PRIJEMNI URED

 • uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu
 • obavlja se inicijalna procjena potreba
 • daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava

 

II. STRAŽNJI URED

1. ODJEL NOVČANIH DAVANJA  

Stručna cjelina za poslove novčanih i drugih pomoći

 • pomoć za uzdržavanje
 • jednokratna novčana pomoć
 • izrada rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

2. ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Posredovanje prije razvoda braka

Donošenje mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetne osobe za sklapanje braka

Priznanje, utvrđivanje, osporavanje majčinstva i očinstva pred CZSS

Mišljenje i prijedlog sudu o povjeravanju mlt. djece na suživot i odgoj nakon razvoda braka roditelja

Mišljenje i prijedlog sudu o susretima i druženju unuka/e s djedom i bakom

Mišljenje i prijedlog sudu o donošenju nove odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti

Posvojenje

Udomiteljstvo djece

Usluge smještaja djece i mlađih punoljetnih osoba

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Privremeno uzdržavanje

Praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život

Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži

Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika

Sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece

Skrbništvo za maloljetne osobe, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika

Poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu

Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

Rješavanje o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež s tjelesnim i mentalnim oštećenjem

Prava i interesi djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba

Postupci prevencije, detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provođenje mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite te davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju

Obavljanje poslova zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provođenje i praćenje provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju u i izvan vlastite obitelji

Izradu pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika

3. ODJEL ZA ODRASLE

Poslovi zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba
 • psihički bolesnih odraslih osoba
 • odraslih osoba pod skrbništvom
 • osoba s invaliditetom
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
 • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
 • žrtava trgovanja ljudima

Prvostupanjsko tijelo vještačenja (PTV)

Pomoć i njega u kući

Osobna invalidnina

Doplatak za pomoć i njegu

Status roditelja njegovatelja

Usluge smještaja odraslim osobama

Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe

Udomiteljstvo odraslih

Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti

Praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa

Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika

Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

Poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini