• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4

Upravno vijeće

Napisao/la Super User. Objavljeno u O nama

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod:

 Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod   Download
 Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod  Download
 Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod  Download
 Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod  Download
 Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod  Download

Izjava temeljem čl. 13. st. 2, točke 1. Zakona o javnoj nabavi

Napisao/la CZSSSB. Objavljeno u O nama

                                     

 

        R E P U B L I K A   H R V A T S K A

C E N T A R  Z A  S O C I J A L N U S K R B

              S L A V O N S K I   B R O D

 

KLASA: 080-02/14-01/1

Ur. broj: 2178/01-28-04-24-14-2

Slav. Brod, 24. veljače 2014.g.

 

                Temeljem članka 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13 i 143/13), ja Slavica Nikšić prof. defektolog, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, kao čelnik naručitelja iz čl. 13. st. 2, točke 1. zakona o javnoj nabavi, za sve postupke javne nabave koji će se provoditi u 2014.g., dajem:

             

 

I Z J A V U

 

 

 • da istovremeno ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja,

 • da nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja,

 • da osoba povezana sa mnom u smislu članka 13. st. 4 Zakona o javnoj nabavi (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik) istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja te da nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvođač potencijalno odabranog ponuditelja.

      

                                                                                                          RAVNATELJICA:                                                                                                                                                       ________________________________                                                                                           Slavica Nikšić prof. defektolog

Statut Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

Napisao/la Super User. Objavljeno u O nama

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 123.  stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod na sjednici održanoj dana  12. srpnja 2012. godine, donio je                  

 STATUT CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SLAVONSKI BROD

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim statutom utvrđuje se: - status Centra, - naziv i sjedište, - djelatnost, - pečat i štambilj - pravni položaj, - zastupanje i predstavljanje, - unutarnji ustroj, - tijela ustanove i djelokrug njihovog rada, - unutarnji nadzor, - javnost rada Centra, - opći akti, - poslovna i profesionalna tajna, - ostala pitanja značajna za rad Centra.

Članak 2.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/72 od 2. travnja 2012. godine, sukladno članku 117. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 3.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

  II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ŠTAMBILJ CENTRA

Članak 4.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod.

Centar se osniva za područje grada Slavonskog Broda i općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje, Bukovlje, Gornja Vrba i Sikirevci.

Naziv Centra ispisuje se na ploči koja je istaknuta na zgradi Centra u kojoj je njegovo sjedište.

Članak 5.

Sjedište Centra je u Slavonskom Brodu, Nasilje „Slavonija I“ bb.

Članak 6.

O promjeni naziva i sjedišta Centra odlučuje Ministarstvo.

Članak 7. Djelatnost Centra je: a) na temelju javnih ovlasti: 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima, 2. provodi izvršenja rješenja, 3. vodi propisane očevidnike, 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde, 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu, 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima, 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi  evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika, 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju, 10. vodi evidenciju posvojitelja.

  Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i  pružati pomoć i njegu u kući.

 b) osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove: 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema, 2. obavlja stručno-analitičke poslove, 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima, 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike, 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,  7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave, 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga, 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda, 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora, 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga, 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb  i njegovih ustrojbenih jedinica, 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora, 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Članak 8.

Centar može promijeniti djelatnost. Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 9.

 Centar ima  pečat okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Centra, promjera 38 mm, koji se koristi za javne isprave.  Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Članak 10. Za svakodnevno poslovanje Centar, ima štambilj pravokutnog oblika (40x20 mm) bez grba Republike Hrvatske koji sadrži puni naziv i sjedište Centra. Ukoliko Centar ima više takvih štambilja, oni moraju biti označeni rednim brojem.  Odlukom ravnatelja određuje se broj štambilja, način njihovog korištenja te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.

III. PRAVNI POLOŽAJ CENTRA

Članak 11.

 Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koje vodi ministarstvo .

Članak 12.

Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, ovim statutom, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Članak 13.

Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima s javnim ovlastima sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 14.

           Danom donošenja akta o osnivanju Centra imovinu Centra čine sve nekretnine i pokretnine,  te druga imovinska prava kojima se koristio ili njime raspolagao njegov pravni prednik.

Članak 15.

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 16.

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje, prihodima od obavljanja djelatnosti, donacijama i iz drugih izvora sukladno Zakonu. Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 17.

Centar ne može bez suglasnosti ministarstva stjecati, opterećivati ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu Centra čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna.

Članak 18.

 Centar ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Članak 19.

 Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 20.

 Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 21.   Ravnatelj Centra ovlašten je u ime i za račun Centra samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu, osim ugovora o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme čija vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna o čemu je ravnatelj dužan zatražiti suglasnost ministarstva.

Članak 22.

 Ravnatelj ne može bez posebnog odobrenja ministarstva nastupati kao druga ugovorna strana i s Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i račun trećih osoba ili u ime i za račun trećih osoba.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO CENTRA

Članak 23.

Unutarnji ustroj Centra pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

 Članak 24.

            Centar  obavlja  svoju djelatnost  u Prijemnom uredu i sljedećim odjelima:

 1. Odjel za djecu, mlade i obitelj 2. Odjel za odrasle osobe 3. Odjel za novčane naknade

           Odjeli mogu imati odsjeke za obavljanje specijaliziranih stručnih poslova u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

Članak 25.

            Odjeli  imaju voditelje  koje imenuje i razrješava ravnatelj, a u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

VI. TIJELA CENTRA

1. Upravno vijeće Članak 26.

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi. Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Brodsko – posavske županije i jedan predstavnik radnika Centra. Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 27.

 Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.  Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.  Upravno vijeće na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Članak 28.

 Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako: - sam zatraži razrješenje - ne ispunjava dužnosti člana (često izostaje sa sjednica i sl.) - izgubi sposobnost obnašanja dužnosti - svojim ponašanjem povrijedi ugled Centra i Upravnog vijeća.

Članak 29.

 Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana Upravnog vijeća može pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana Upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva. Upravno vijeće nakon razmatranja razloga za razrješenjem člana Upravnog vijeća može predložiti nadležnom ministarstvu za poslove socijalne skrbi razrješenje člana Upravnog vijeća, osim predstavnika radnika. Ukoliko prijedlog za razrješenjem bude prihvaćen, ministarstvo odmah pokreće postupak za imenovanjem novog člana. Ministarstvo može razriješiti člana Upravnog vijeća i bez prijedloga Upravnog vijeća, temeljem neposrednih saznanja o okolnostima iz čl. 28. Statuta.

Članak 30.

  Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

- donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača, - donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, - donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje, - analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca, - u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača, - predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava, - imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje, - donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, - raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca, - daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članak 31.

 Pored poslova iz čl. 30. Statuta, Upravno vijeće Centra razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Članak 32.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti (djelokrug rada) i donosi odluke na sjednicama, koje saziva predsjednik po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te na pisani zahtjev ravnatelja ili najmanje tri člana Upravnog vijeća.  Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 33.

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red i vodi sjednicu, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, njegova prava i dužnosti ima njegov zamjenik.

Članak 34.

 Kada Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, nužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi.

Članak 35.

 Na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Članak 36.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se utvrđuje način rada i donošenja odluka na sjednicama.

2. Ravnatelj

Članak 37.

Centar vodi ravnatelj.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

- organizira  i vodi rad i poslovanje Centra - predstavlja i zastupa Centar - predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje, - predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće, - podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra, -  - vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje - odgovara za zakonitost rada Centra - može dati u granicama svojih ovlasti  pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene ovim Statutom, - određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, - donosi opće akte iz svoje nadležnosti i daje Upravnom vijeću prijedlog općeg akta na suglasnost sukladno odredbama ovog statuta - sklapa i otkazuje ugovore o radu te odlučuje u prvom stupnju o ostvarivanju prava radnika iz ugovora o radu, - donosi odluku o provođenju unutarnjeg nadzora nad radom stručnih djelatnika - odlučuje o izuzeću stručnog radnika - obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Članak 38.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 121.stavak 4. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 39.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u "Narodnim novinama" i u drugom javnom glasilu. Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 40.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nijedan od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana, između radnika Centra koji mora ispunjavati uvjete za ravnatelja. U slučaju ponavljanja natječajnog postupka, primjenjuju se odredbe članka 41. do 43. Zakona o ustanovama.

Članak 41.

Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

 1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu, 2. ako su ispunjeni uvjeti za razrješenje utvrđeni člankom 205. točka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, 3. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovedu do prestanka ugovora o radu, 4. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Centra ili neosnovano ne izvršava odluke Upravno vijeće 5. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

Članak 42.

U slučaju razrješenja ravnatelja Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja s tim da se Centar obvezuje raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 43.

 U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja zamjenjuje ga osoba koju on odredi, a koja mora ispunjavati uvjete propisane za ravnatelja.

3. Stručno vijeće Članak 44.

Kao stručno i savjetodavno tijelo u Centru osniva se Stručno vijeće. Stručno vijeće Centra čine svi stručni radnici Centra . Rad Stručnog vijeća  pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Centra.

Članak 45.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i stručne prijedloge o:

– stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, – ustroju Centra, – godišnjem planu i programu rada Centra, –stručnim pitanjima o stručnom radu Centra, – potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra, – drugim pitanjima vezanim za stručni rad, utvrđenim Statutom Centra, – donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada

 1. UNUTARNJI NADZOR

Članak 46.

 1. provodi unutarnji nadzor nad radom  radnika Centra. Unutarnji nadzor provodi se prema programu rada Centra i odluci ravnatelja,  sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru. Unutarnji  nadzor provode  radnici Centra u skladu s odlukom ravnatelja.

VIII. JAVNOST RADA CENTRA

Članak 47.

 Rad Centra je javan. Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koji je osnovan na način određen zakonom. Za obavještavanje javnosti Centar može izdavati periodične biltene te podnositi izvješća o svom radu na web stranici Centra. Centar je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost, osim u podatke koji su zakonom odnosno drugim propisom određeni kao poslovna i profesionalna  tajna. Članak 48.

 Samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti može putem medija obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

IX. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 49.

           Podaci koje Centar  prikuplja i obrađuje mogu biti  poslovna i profesionalna tajna. Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom , drugim propisom ili općim aktom utvrđeni kao poslovna tajna kao i podaci o osobama o kojima Centar vodi evidenciju .           Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci o osobnom i obiteljskom životu korisnika, radnika i drugih osoba,  koje stručni i drugi  radnici Centra saznaju u  obavljanju svojih poslova.           Pravilnikom o poslovnoj i profesionalnoj tajni pobliže se određuje koji podaci se smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom.

Članak 50.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja povredu ugovora o radu. O čuvanju poslovne  i profesionalne  tajne neposredno skrbi ravnatelj.

X. OPĆI AKTI

Članak 51.

 Opći akti Centra su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja u Centru.

Članak 52.

 U Centru se donose ovi opći akti: - Statut, - Pravilnik o radu - Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova, - Poslovnik o radu Upravnog vijeća, - Pravilnik o unutarnjem nadzoru, - Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika, - Poslovnik o radu Stručnog vijeća, - Poslovnik o radu Stručnog vijeća podružnice, - Pravilnik o zaštiti na radu, - Pravilnik o zaštiti od požara, - Pravilnik o upotrebi i čuvanju  pečata i štambilja, - Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni - kao i drugi akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.   

Članak 53.

Upravno vijeće donosi Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, te Poslovnik o radu Upravnog vijeća i Pravilnik o unutarnjem nadzoru. Ravnatelj donosi Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja i Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni , uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama zakona i drugim propisima. Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika i Poslovnik o radu Stručnog vijeća donosi Stručno vijeće. Poslovnik o radu Stručnog vijeća podružnice donosi Stručno vijeće podružnice.

Članak 54.

Izmjene i dopune akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči ili glasilu Centra, a iznimno danom objavljivanja.

Članak 55.

Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa zakonom i statutom. U slučaju njihove nesuglasnosti, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe zakona i statuta. Nadzor nad zakonitošću općih akata Centra obavlja ministarstvo, ako zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave.

Članak 56.

Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je donositelj.

Članak 57.

Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika Centra, moraju biti dostupni svakom radniku.

XI. STATUSNE PROMJENE

Članak 58.

O svim statusnim promjenama odlučuje osnivač.

XII. PRESTANAK RADA CENTRA

Članak 59.

 Centar prestaje  s radom kad se ispune pretpostavke iz članka 71. i 72. Zakona o ustanovama, odnosno drugog važećeg zakona.

XIII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 60.

Izmjene i dopune Statuta donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva. Inicijativu za izmjenu Statuta ima i ministarstvo.

XIV. TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Članak 61.

Za tumačenje odredbi Statuta  ovlašteno je Upravnog vijeća.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Do donošenja općih akata iz članka 52. ovog Statuta primjenjivat će se opći akti bivšeg Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom. Opći akti određeni ovim Statutom donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta, osim Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova koji će se donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 119. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 63.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra.

        Predsjednik Upravnog vijeća:        

________________________________

Ministarstvo je dalo suglasnost na ovaj Statut odlukom od dana 11.09 2012.g., Klasa: 550-06/12-01/14, Ur.broj: 519-03-1-2/7-12-2.

Ovaj Statut Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod objavljen je na oglasnoj ploči dana 28.09.2012.godine, a stupio je na snagu 8 dana nakon objave, tj. dana 10.10.2012.godine.

       Privremena  ravnateljica:

          __________________

Plan i program Centra za socijalnu skrb 2013. g.

Napisao/la Super User. Objavljeno u O nama

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod javna je ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih klasa: UP/I-550-01/12-01/72 ur.broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02. travnja 2012.g. Upisan je u trgovački registar Trgovačkog suda u Osijeku stalne službe Slavonski Brod i započeo je sa radom 01.05.2012.g.

1.1. Ustavni okvir

Člankom 57.  st. 1 i 2. Ustava Republike Hrvatske propisano je „ Slabim, nemoćnim i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba.    Posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život“ Člankom  61. st. 1.  propisano je:   „Obitelj je pod osobitom zaštitom države“ A čl. 62. „ država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima promiče ostvarivanje prava na dostojan život“

1.2. Zakonski okvir

 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod svoju djelatnost  obavlja na način i u skladu sa     Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom, Statutom Centra i drugim općim   aktima Centra.

1.3. Djelatnost Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

 1. Djelatnost Centra za socijalnu skrb određena je člankom  118. Zakona o socijalnoj skrbi: - rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima, - provodi izvršenja svojih rješenja - vodi propisane očevidnike, - izdaje uvjerenja i druge potvrde - daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kazneno pravnu zaštitu, - sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima, - izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika, - obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, - provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju, - vodi evidenciju posvojitelja

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojen mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući,

 1. Osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove: - potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema, - Obavlja stručno analitičke poslove, - Potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrotvorni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, - Sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima, - Predlaže mjere unapređenja socijalne politike, - Predlaže, potiće i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini, - Sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, - Procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi, - Osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežim socijalnih usluga, - Prati razvoj standarda kavalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda, - Koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora, - Organizira i provodi edukacije i duperviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih prućžatelja socijalnih usluga, - Provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica, - Provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vosi evidenciju voditelja mjere nadzora, - Obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centraza socijalnu skrb.

1.4. Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi su prava na novčane pomoći i potpore i prava na socijalne usluge. Uvjeti za ostvarivanje prava utvrđeni su zakonom o socijalnoj skrbi (NN 33/122)

Novčane pomoći i potpore su: - Pomoć za uzdržavanje, - Jednokratna pomoć - Potpora za obrazovanje - Osobna invalidnina - Doplatak za pomoć i njegu - Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - Naknada do zaposlenja - Inkluzivni dodatak

       Socijalne usluge su: - Prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) - Usluga savjetovanja i pomaganja - usluga obiteljske medijacije, - usluga pomoći i njege u kuću - usluga stručne pomoćži u obitelji - usluga rane intervencije, - usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija) - usluga boravka - usluga smještaja - usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju korisnika,

1.5       Korisnici sustava socijalne skrbi

Korisnici sustava socijalne skrbi: - samac, član obitelji ili obitelj bez prihoda, imovine ušteđevine kojom može podmiriti osnovne životne potrebe - djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, odrasle osobe s invaliditetom, - starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, - druge osobe kojima je zbog siromaštva ili nepovoljnih osobnih ili obiteljskih prilika potrebna pomoć u cilju otklanjanja rizika za socijalnu isključenost.

1.6        Mjesna nadležnost Centra za socijalnu skrb Sl. Brod

            Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod osnovan je za područje grada Slavonskog Broda i općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Donji andrijevci, Garčin, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Slavonski Šamac, Velika kopanica, Vrpolje, Bukovlje, Gornja Vrba i Sikirevci.

             Broja stanovnika po pojedinom području a prema popisu 2011.g. iznosi:

- Slavonski Brod        -  59507 - Bebrina                    -    3244 - Brodski Stupnik      -     3033 - Bukovlje                  -     3098 - Donji Andrijevci     -     3684 - Garčin                     -     4779 - Gornja Vrba            -     2518 - Gundinci                 -     2018 - Klakar                     -     2321 - Oprisavci                -     2514 - Oriovac                   -    5819 - Podcrkavlje             -    2573 - Sibinj                      -    6860 - Sikirevci                -     2470 - Slavonski Šamac     -    2141 - Velika Kopanica     -    3286 - Vrpolje                    -    3511 - Ukupno                   -113376

Trenutno zaposlenih socijalnih radnika u Centru je 22, te socijalni radnik „pokriva“ 5153 osobe.

2. ORGANIZACIJA RADA

 2.1. PREDNJI URED

 U Prednjem uredu obavljaju se poslovi Prijemnog ureda, pisarnice, evidencije i dokumentacije centra, te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća. U prednjem uredu obavljaju se i administrativni poslovi: urudžbiranje, dostava i otprema pošte, poslovi arhiviranja i drugi administrativni poslovi.

  2.1.1. PRIJEMNI URED

  U Prijemnom uredu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnici se savjetuju u svezi ostvarivanja njihovih prava.

  Poslovi Prijemnog ureda:

  Utvrđuje radi li se o novom korisniku, sadašnjem korisniku ili korisniku koji je ponovno ušao u sustav socijalne skrbi, prikupljaju se osnovni podaci (identitet, prebivalište i dr.) te naznačuje osnovni razlog obraćanja Centru.

  Procjenjuje treba li korisnika uputiti odgovarajućem odjelu – Stručnoj cjelini ili ga treba uputiti negdje drugdje, kako bi mu se pomoglo u zadovoljavanju potrebe.

  Procjenjuje treba li korisnika odmah primiti u hitnim slučajevima (intervencija radi obiteljskog ili bilo kojeg drugog nasilja, hitna isplata jednokratne pomoći, hitni smještaji i sl.)

  Procjenjuje treba li korisniku ugovoriti termin za sastanak sa stručnim radnikom iz odgovarajućeg odjela – Stručne cjeline.

  Provjeravanje svakog izvornog dokumenta kojeg korisnik predoči radi utvrđivanja njegove vjerodostojnosti.

  Pružanje informacija i savjeta o tome što korisnik treba poduzeti, uključujući i popis dokumenata koje korisnik treba poslati ili donijeti prilikom idućeg posjeta, te treba li ugovoriti termin za sastanak.

  U slučaju potrebe za stalnom novčanom pomoći, zamoliti korisnika da ispuni obrazac zahtjeva za stalnu pomoć, te da ga ispunjenog pošalje ili donese u ured zajedno s potrebnom dokumentacijom. Kompletiranu i urudžbiranu dokumentaciju s popunjenim obrascem prosljeđuje Stručnoj cjelini za novčane naknade na daljnje postupanje.

 Djelatnici u Prijemnom uredu

 U Prijemnom uredu poslove obavljaju dva socijalna radnika i jedan administrativni radnik.

 Ivana Polić, dipl.soc.radnica  Bernarda Kovačević, soc.radnica  Zdenka Senjak, administrator na urudžbenom zapisniku

2.2 STRAŽNJI URED

  U stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka vezani za ostvarivanje novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u vezi s brakom, obitelji i zaštitom prava djeteta, stručni poslovi skrbništva, stručni poslovi u vezani za zaštitu  i tretman osoba s invaliditetom, uključujući i stručne i administrativne poslove prvostupanjskog tijela vještačenja, stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji, stručni poslovi u vezi sa zaštitom odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima,odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama). Pored navedenog, obavljaju se poslovi u svezi s institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.).   U stražnjem uredu samo u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi, koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.

Poslovi stražnjeg ureda  organizirani su kao odjeli/ stručne cjeline:

2.2.1. Odjel za novčane naknade 2.2.2. Odjel za djecu, mlade i obitelj 2.2.3. Odjel za odrasle

  2.2.1 ODJEL ZA NOVČANE NAKNADE

  Odjel za novčane naknade ustrojen je kao stručna cjelina usko povezana uz prijemni ured u kojoj se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.  Poslovi Odjela za novčane naknade obuhvaćaju rješavanje u prvom stupnju o pravu na pomoć za uzdržavanje i jednokratne pomoći, pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, provođenje postupaka u vezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete, poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema i poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

U Odjelu za novčane naknade poslove obavljaju socijalni radnici i pravnik.

 Vedrana Jelić, dipl. pravnica  Višnja Šajer, dipl.soc.radnica  Ankica Aladrović, soc.radnica  Sonja Vukoja, soc.radnica  Mirjana Džaja, soc. radnica  Hrvojka Filipović, dipl.soc.radnica

  2.2.2. ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

  Odjel za djecu, mlade i obitelj organiziran je po stručnim timovima:

  2.2.2.1. Tim za obiteljsko pravnu zaštitu djece, braka i obitelji

  Rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, rješavanje pitanja vezanih za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece;

  Sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece;

  Poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu;

  Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži;

  Rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovom interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima);

   Provođenje postupka priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji za djecu i mladež;

  Praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život;

  Sudjelovanje u postupcima za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje;

  Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika;

  Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema;

  Tim za obiteljsko pravnu zaštitu djece, braka i obitelji čine socijalni radnici, psiholog i pravnik:   Marica Mijakovac, dipl.soc.radnica   Ružica Galista, dipl.soc.radnica   Božica Galić, dipl.soc.radnica   Ivana Sabljak Mijakovac, prof. psiholog   Barica Blaževac, dipl.pravnica   

  2.2.2.2. Tim za skrbništvo za djecu

  Rješavanje u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladeži te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika;

  Tim za skrbništvo za djecu čine socijalni radnici i pravnik:

  Zrinka Mitrović-Rosandić, dipl.soc.radnica   Blaženka Grgić, dipl.soc.radnica   Anica Gusak-Krajnović, dipl.soc.radnica

  2.2.2.3. Tim za zaštitu djece s teškoćama u razvoju

  Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi;

  Rješavanje u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s tjelesnim i mentalnim oštećenjem;

  Tim za zaštitu djece s teškoćama u razvoju čini socijalni radnik i pravnik:

  Ankica Marinović, dipl.soc.radnica   Anica Gusak-Krajnović, dipl.pravnica

  2.2.2.4. Tim za zaštitu djece s poremećajem u ponašanju

  Zaštite prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba;

  Postupke prevencije, detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provođenje mjere obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite te davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju; Obavljanje poslova zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provođenje i praćenje provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju i izvan vlastite obitelji;

 Izradu pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika;

 Provođenje postupka priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji za djecu i mladež;

  Tim za zaštitu djece s poremećajem u ponašanju čine socijalni radnici, soc. pedagog, prof. defektolog, psiholog i pravnik:

  Zrinka Mitrović-Rosandić, dipl.soc.radnica   Blaženka Grgić, dipl.soc.radnica   Marija Azapović, prof.defektolog   Ivana Azapović, soc.pedagog   Vedrana Lukić, dipl.psiholog   Anica Gusak-Krajnović, dipl.pravnica

  2.2.2.5. Tim za udomiteljstvo

  Provođenje poslova u svezi s udomiteljstvom djece i mladeži, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima;

  Tim za udomiteljstvo čine socijalni radnik i pravnik:

  Anka Bogdanović, dipl.soc.radnica   Anica Gusak-Krajnović, dipl.pravnica     2.2.2.6. Tim za posvojenje

  Provođenje postupka posvojenja;

  Tim za posvojenje čine socijalni radnici, pravnik i psiholog:

  Marica Mijakovac, dipl.soc.radnica   Ružica Galista, dipl.soc.radnica   Barica Blaževac, dipl.pravnik   Ivana Sabljak Mijakovac, prof.psiholog   

 2.2.3. ODJEL ZA ODRASLE

 Odjel za odrasle obavlja poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovanja ljudima;

 Odjel za odrasle organiziran je po stručnim timovima:

  2.2.3.1. Tim za zaštitu odraslih osoba s invaliditetom

  Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja – bolesti;

  Provođenje postupaka vezanih uz priznavanje prava na patronažu i prava na usluge boravka,

  Rješavanje u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja;   Tim za zaštitu odraslih osoba s invaliditetom čine socijalni radnici i pravnik:

  Štefica Šarčević, soc.radnica   Nada Relić, soc.radnica   Julijana Radulović, soc.radnica   Gordana Bodrožić-Džakić, soc.radnica   Tijana Dolenec-Mendelski, dipl.pravnica

  2.2.3.2. Tim za skrbništvo  

  Obavlja poslove stavljanja pod skrbništvo, posebno i stalno odraslih osoba,  roditeljsku skrb nakon punoljetnosti te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa;

  Tim za skrbništvo čine socijalni radnici i pravnik:

  Vera Šarić, soc.radnica   Terezija Štivić-Cvitković,dipl.ing.soc.rada   Tijana Dolenec-Mendelski, dipl.pravnik

  2.2.3.3. Tim za obiteljsko pravnu zaštitu odraslih i udomiteljstvo

  Rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji odraslim osobama;

  Obavljanje poslova udomiteljstva odraslih osoba, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima za odrasle;

  Davanje podataka i mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika;

  Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema;

  Poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrovoljnih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini;

  Tim za obiteljsko pravnu zaštitu odraslih čine socijalni radnici i pravnik:

  Sanja Turčinović, dipl.soc.radnica   Jasna Kosak-Degmečić, dipl.ing.soc.rada   Jadranka Markov, dipl.soc.radnica   Tijana Dolenec-Mendelski, dipl.pravnik

3. CILJEVI

 1. POVEĆANJE KVALITETE RADA CENTRA

- Edukacija stručnih radnika - Suradnja s drugim ustanovama i institucijama - Evaluacija i analiza rada i rezultata - Provođenje standarda kvalitete

 2. RAZVOJ MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

- Poticanje zapošljavanja teško zapošljivih skupina - Poticanje razvoja socijalnog poduzetništva - Promicanje i razvoj volonterstva - Pomoć osobama s posebnim potrebama

 3. PREVENCIJA

- Prevencija nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i nasilja odrasle djece nad ostarjelim roditeljima - Prevencija ovisnosti o opojnim drogama, alkoholu, kockanju, kompjuterskim igricama, - Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladeži.

 4. RAZVOJ NOVIH OBLIKA POMOĆI I USLUGA U DJELATNOSTI SOC.SKRBI  

- Udomiteljstvo: poticanje razvoja udomiteljstva na području mjesne nadležnosti Centra, osiguravanje potpore udomiteljskim obiteljima, te poticanje razvoja specijaliziranog udomiteljstva, - Inkluzija: promidžba rada, animiranje i priprema potencijalnih korisnika - Poticanje na razvoj onih usluga socijalne skrbi koje su u soc. Planovima prepoznate kao prioritetne

 5. PROMIDŽBA RADA CENTRA

- Sudjelovanje na javnim manifestacijama, strukovnim konferencijama, simpozijima i dr. - Promicanje rada Centra te informiranje i senzibiliziranje javnosti o aktualnim temama putem medija: TV i radio emisije te novinski članci - Štampanje i distribucija promidžbenog materijala o radu Centra: letci i plakati - Održavanje Web stranice Centra

 6. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

- Unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva - Sudjelovanje u radu vijeća za prevenciju na gradskoj i županijskoj razini - Suradnja s ustanovama i institucijama - Suradnja s Romskom zajednicom i Udrugom Roma

O nama

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod kao javna ustanova, mjesno je nadležan za područje grada Slavonskog Broda  s dva prigradska naselja i 16 općina, gotovo 125 000 stanovnika.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod smješten je u središtu grada, u blizini željezničkog i autobusnog kolodvora, u vlastitom objektu od 2002. godine.

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi ("NN" broj: 33/12) kao temeljne zakonske regulative, Obiteljski zakon ("NN" broj: 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), Zakon o sudovima za mladež ("NN" broj: 84/11), Kazneni zakon ("NN" broj: 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 105/04, 071/06, 110/07, 152/08), Zakon o udomiteljstvu, pročišćeni tekst zakona NN 90/11, 78/12 kao i druge propise i podzakonske akte kojima rješavaju pitanja socijalne sigurnosti građana.

Stručni radnici Centra na temelju javnih ovlasti rješavaju:

1. u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite u skladu sa zakonom
2. provode ovrhu svojih rješenja
3. dostavljaju podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu
4. sudjeluju kao stranke ili umješači pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi
5. obavljaju poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
6. provode odgojne mjere nad djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju
7. obavljaju nadzor nad udomiteljskim obiteljima
8. obavljaju i druge poslove kao provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema
9. surađuju sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, prosvjetnim i zdravstvenim ustanovama i pravosudnim i drugim državnim tijelima

Stručne poslove Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod kao i ostale pomoćno-tehničke poslove obavlja 40 zaposlenih:

STRUČNI RADNICI:

socijalni radnici
pravnici
psiholozi
defektolozi
socijalni pedagozi

DRUGI RADNICI:

administrativno-stručno osoblje 
računovodstveni radnici 
pomoćno osoblje

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Damir Hećimović, dipl. pravnik
Marija Filipović, mag.soc.rada
Josip Galović, prof.hrv.jezika i knjiž. i dipl. knjižn.
Dinka Novaković, dipl. učiteljica
Vedrana Jelić, mag.iur

Nazovite nas!

Za sva pitanja, detaljnije informacije, intervencije, pomoć ili slično nazovite  na naš telefon.

(035) 213 700