• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SL.BROD

SLAVONSKI BROD Naselje Slavonija I 13

KLASA: 406-01/19-01/8

UR.BROJ: 2178/01-28-4-24-19-2

Slavonski Brod, 20. studeni 2019.g.

               Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slav. Brod na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod  objavljuje

JAVNO NADMETANJE

ZA PRODAJU NEKRETNINA

PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

1. Predmet javnog nadmetanja je prodaja slijedećih nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Slav. Brod:

              

   k.č.br. 607 kuća br.33, dvorište i oranica u selu sa 1256 m2, 3. suvlasnički dio 33/55 upisana u z.k.ul.br. 485 k.o. Kaniža,

početna prodajna cijena 12.839,49 kn

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelj prava vlasništva na nekretninama na području RH.

3. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a to je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Isplata cijene u cijelosti. Alternativna ponuda se ne uvažava.

4. Troškove u svezi sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, plaćanja poreza na promet nekretnine, kao i druge troškove snosi kupac nekretnine.

5. Nekretninu je moguće pogledati po prethodnom dogovoru sa ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Slav. Brod.

6. Pismene ponude se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Slav. Brod, Nas. Slavonija I 13, 35000 Slav. Brod, u zatvorenoj omotnici s naznakom « PISMENA PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA CENTRA – NE OTVARATI!»

7. Pismene ponude trebaju sadržavati podatke o ponuditelju, nekretninu za čiju kupnju ponuditelj podnosi ponudu, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

8. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja sudionici natječaja biti će obaviješteni u roku od 15

dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

9. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave oglasa za javno nadmetanje.

10. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Centar za socijalnu skrb Slav. Brod zadržava pravo poništenja javnog nadmetanja ili neizbora najpovoljnijeg ponuditelja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualnu štetu bilo kojem sudioniku javnog nadmetanja.

 

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod