• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za ravnatelja/icu Centra za Socijalnu skrb SB

Klasa: 112-03/17-01/4
Ur.broj: 2178/01-28-04/24-17-2, 12.4.2017.g.
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine RH“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 99/15 I 52/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2178/01-28-01/01-15-1 od 29. siječnja 2015.g., Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, temeljem svoje odluke donesene na sjednici 07. travnja 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

 

UVJETI:
- hrvatsko državljanstvo
- završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
- položen stručni ispit
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Upravno vijeće Centra će s izabranim kandidatom/kinjom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju i pribavljene suglasnosti, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
- uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I br. 13, 35 000 Slavonski Brod,s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU CZSS SLAVONSKI BROD-ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb
Slavonski Brod