• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Rezultat natječaja za pravnike/ce na neodređeno

Temeljem natječaja za pravnika klasa: 112-02/17-01/17 u radni odnos na neodređeno vrijeme primljena je Danijela Ćurić dipl. pravnica, sa položenim pravosudnim ispitom.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za pravnika/pravnicu na neodređeno


KLASA: 112-02/17-01/17
Ur.br.: 2178/01-28-01-01-17-5
Slav. Brod, 20. listopada 2017.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih klasa: 100-01/17-02/525 ur.broj: 519-04-1-1-1/1-17-2 od 6. Listopada 2017.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

-pravnik/pravnica – stručni radnik/radnica I. vrste – puno radno vrijeme - 1 izvršitelj

Uvjeti:
1. hrvatsko državljanstvo
2. VSS, dipl. pravnik, magistar iur,
3. položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
4. jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
5. poznavanje rada na računalu
6. položen vozački ispit B-kategorije
7. nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- preslika osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- presliku vozačke dozvole

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – ZA NATJEČAJ – PRAVNIK.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za socijalnog radnika/icu na određeno

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-03/17-01/10
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-17-2
Slav. Brod 27.9.2017.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

Socijalni radnik/ica – 2  izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) ili obveza polaganja u zakonskom roku
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- poznavanje rada na računalu.
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 

- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK – ODREĐENO“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Rezultati natječaja za soc. radnika/cu na neodređeno

Temelju natječaja za prijem u radni odnos jednog socijalnog radnika/icu na neodređeno vrijeme, objavljenog u kolovozu 2017.g. primljena je Martina Ahel dipl. soc. radnica s položenim stručnim ispitom.

Cenar za socijalnu skrb
Slavonski Brod