• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za administrativnog referenta

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod objavljuje

       NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

       Za -administrativnog referenta – 1 izvršitelj

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i slijedeće uvjete:

-          SSS – administrativnog ili upravnog smjera,

-          poznavanje rada na računalu

   Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o       nekažnjavanju  ne stariju od 3 mjeseca, rodni list.

  Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

           Nas. « Slavonija» I 13 Slav. Brod uz naznaku – „za natječaj za stručno osposobljavanje – administrativni referent“.

           Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                     Centar za socijalnu skrb Sl. Brod

Natječaj za socijalnog radnika/cu, puno radno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/19-01/1

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-19-5, 2.7.2019.g.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/19-02/224 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 27. svibnja 2019.g. raspisuje

                                                             NATJEČAJ

              Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

Socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

           Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

           Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za pravnika/icu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         SLAVONSKI BROD

KLASA:112-06/19-01/8

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-19-3,     13.6.2019.g.

                 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) raspisuje:

                                                        JAVNI   NATJEČAJ

              Za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, na radno mjesto:

-pravnik/ica u Odjelu za djecu, mlade i obitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS)

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

- nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba,

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice i osobne iskaznice,

-          presliku diplome,

-          potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „Za natječaj – pravnik“

         Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

           Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                                      Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Natječaj za psihologa/inju na određeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

SLAVONSKI BROD

KLASA:112-06/19-01/2

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-19-4,     8.5.2019.g.

                 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) raspisuje:

                                                                             JAVNI   NATJEČAJ

Za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, na radno mjesto:

-psiholog/inja u Odjelu za djecu, mlade i obitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije (VSS)

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

- nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba,

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice i osobne iskaznice,

-          presliku diplome,

-          potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „Za natječaj – Psiholog“

         Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

           Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr), sukladno čl. 10. st. 1 t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

                                                                                      Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Rezultat natječaja - socijalni radnik/ca na neodređeno

Temeljem natječaja za sociialnog radnika u Centru na neodređeno vrijeme klasa : 112-02/18-01/1 objavljenog u NN 58/18 i oglasnim stranicama Centra i zavoda za zapošljavanje primljena je Ljiljana Jurić VSS dipl. soc. radnica

 

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod