• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj - zasnivanje radnog odnosa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLAVONSKI BROD

KLASA:112-02/20-01/2

UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-20- 4   , 17.2.2020.g.

                 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/19-02/604 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-19-2 od 17.12. 2019.g., suglasnost klasa: 100-01/20-02/72 urbroj:519-04-2-1-2/6-20-2 od 4.2.2020.g. i suglasnost KLASA: 100-01/20-02/83 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-20-2 od 5.2.2020.g. raspisuje

                                                           NATJEČAJ

        Za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

 

  1. socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz matične evidencije HZMO)

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

          Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

          Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“

 

  1. psiholog/inja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,

Uvjeti:

- VSS, dipl. psiholog/inja, magistar/ica psihologije, profesor/ica psihologije

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-   važeće odobrenje za samostalan rad

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz matične evidencije HZMO)

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          preslika osnovne dopusnice za rad,

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

         Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – PSIHOLOG –NEODREĐENO“        

 

3. Pravnik/pravnica – 2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, od kojih 1 u Podružnici Obiteljski Centar

Uvjeti:

- VSS, dipl. pravnik, magistar/ica prava,

-  položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i98/19),

-  jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

-  poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B-kategorije

- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          Životopis

-          Presliku osobne iskaznice i domovnice

-          presliku dokaza o stručnoj spremi

-          original dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz matične evidencije HZMO)

-          presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

-          original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec

-          preslika vozačke dozvole

           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – PRAVNIK –NEODREĐENO“        

 

Upute svim kandidatima i kandidatkinjama:

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju uvjete natječaja, biti će pozvani na provjeru znanja.

Rezultati natječaja, pozivi na provjeru znanja i sve obavijesti u postupku natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).

 

                                                                                   Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SL.BROD

SLAVONSKI BROD Naselje Slavonija I 13

KLASA: 406-01/19-01/8

UR.BROJ: 2178/01-28-4-24-19-2

Slavonski Brod, 20. studeni 2019.g.

               Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slav. Brod na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod  objavljuje

JAVNO NADMETANJE

ZA PRODAJU NEKRETNINA

PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

1. Predmet javnog nadmetanja je prodaja slijedećih nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Slav. Brod:

              

   k.č.br. 607 kuća br.33, dvorište i oranica u selu sa 1256 m2, 3. suvlasnički dio 33/55 upisana u z.k.ul.br. 485 k.o. Kaniža,

početna prodajna cijena 12.839,49 kn

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelj prava vlasništva na nekretninama na području RH.

3. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a to je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Isplata cijene u cijelosti. Alternativna ponuda se ne uvažava.

4. Troškove u svezi sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, plaćanja poreza na promet nekretnine, kao i druge troškove snosi kupac nekretnine.

5. Nekretninu je moguće pogledati po prethodnom dogovoru sa ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Slav. Brod.

6. Pismene ponude se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Slav. Brod, Nas. Slavonija I 13, 35000 Slav. Brod, u zatvorenoj omotnici s naznakom « PISMENA PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA CENTRA – NE OTVARATI!»

7. Pismene ponude trebaju sadržavati podatke o ponuditelju, nekretninu za čiju kupnju ponuditelj podnosi ponudu, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

8. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja sudionici natječaja biti će obaviješteni u roku od 15

dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

9. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave oglasa za javno nadmetanje.

10. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Centar za socijalnu skrb Slav. Brod zadržava pravo poništenja javnog nadmetanja ili neizbora najpovoljnijeg ponuditelja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualnu štetu bilo kojem sudioniku javnog nadmetanja.

 

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod