• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj - na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD


KLASA:112-02/20-01/10
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-20-2 , 8.6.2020.g.


Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku klasa: 100-01/19-02/617 ur.broj: 519-04-2-1-2/6-20-5 od 28. svibnja 2020.g. raspisuje
NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:
socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme


Uvjeti:
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20),
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- važeće odobrenje za samostalan rad
- poznavanje rada na računalu,
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- Životopis
- Presliku osobne iskaznice i domovnice
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679- u daljnjem tekstu:Uredba) i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) Centar kao voditelj obrade osobnih podataka s osobnim podacima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u čl. 5. Uredbe.
Upute kandidatima i kandidatkinjama:
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod Naselje « Slavonija» I 13 Slav. Brod, uz naznaku – „ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK –NEODREĐENO“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju uvjete natječaja, mogu biti pozvani na provjeru znanja.
Rezultati natječaja kao i sve obavijesti vezane za natječaj biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Sl. Brod –( www.czsssb.hr).


Centar za socijalnu skrb Slav. Brod