• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-01/15-01/4
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-15-2
Slav. Brod   12.3.2015

 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14), uz prethodne suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih  klasa: 100-01/15-02/90  ur.broj: 519-04-1-1-2/3-15-2  od  26. veljače 2015.g. i  klasa: 100-01/15-02/71 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-15-2 od 19. veljače 2015.g. raspisuje

NATJEČAJ

 Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

 

  1. socijalni radnik/ica – 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, dipl. soc. radnik/ica, magistar/ica socijalnog rada,
- položen stručni  ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
- jedna godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,
- poznavanje rada na računalu.
- položen vozački ispit B-kategorije
- nepostojanje zakonskih prepreka iz. čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- original dokaz o radnom iskustvu
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
- original uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
- preslika vozačke dozvole

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I b.b,  Slav. Brod  uz naznaku – ZA NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK


2. radno mjesto šef računovodstva – 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno  vrijeme

Uvjeti:
- VSS  ekonomskog smjera
- jedna godina radnog iskustva
- poznavanje rada na kompjuteru
- da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13 i 152/14)
- probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- preslika domovnice i osobne iskaznice
- preslika diplome
- original uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjesec
- original potvrdu o radnom iskustvu

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 20 dana od objave natječaja na adresu:

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Nas. « Slavonija» I b.b,  Slav. Brod  uz naznaku – ZA NATJEČAJ – ŠEF RAČUNOVODSTVA -


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti  pismeno obaviješteni o izboru u roku 15 dana od dana izbora.


Centar za socijalnu skrb Slav. Brod